Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak reprezentowana przez właściciela firmy – Arkadiusza Bak - z siedzibą firmy w 98-430 Żdżary 209.
2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z umowy dostępu do sieci Internet oraz usług serwisowych świadczonych Państwu.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególności sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
4. Dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wyszczególnionego w pkt. 2.
5. W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres:
Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak
Żdżary 209
98-430 Bolesławiec
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Teleinformatyczne „NETMAN” Arkadiusz Bak. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
 
----
Administrator Danych Osobowych
Arkadiusz Bak